خانه / حسابداری / بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری دسته حسابداری

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری دسته حسابداری

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 86

حجم فایل: 349 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………….

2

1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش………………………………………………………

3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….

5

1-4 هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

6

1-5 نوع طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………….

6

1-6 فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………….

7

1-7 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

7

1-8 جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….

7

1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………………..

8

1-10 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………..

8

1-11 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………

8

1-12 واژگان تخصصی پژوهش…………………………………………………………………………………….

9

1-13 ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………

10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

2-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

12

2-1-1 حسابداری و پیرامون آن……………………………………………………………………………..

12

2-1-2 هدف های صورتهای مالی……………………………………………………………………………

14

2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری………..

14

2-1-4 اهداف حسابداری ……………………………………………………………………………………….

15

2-1-5 گزارش های حسابداری………………………………………………………………………………..

17

2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی……………………………………………………………….

18

2-1-7انواع گزارشهای مالی……………………………………………………………………………………..

18

2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی………………………………………………………………….

19

2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری…………………………………………………………..

22

گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب

2-2 دیباچه …………………………………………………………………………………………………………….

27

2-2-1 تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………

27

2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان……………………………………………………

28

2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی…………………………………………………………

29

2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی…………………………………………………………………..

31

2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب………………………………

32

2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب………………………………………

34

2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب……………………………………………..

37

2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)

39

گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

2-3 دیباچه …………………………………………………………………………………………………………..

41

2-3-1 تاریخچه XBRL……………………………………………………………………………………….

42

2-3-2 تعریف XBRL…………………………………………………………………………………………..

44

2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL………………………………………………………………………….

45

2-3-4 XBRL چگونه کار می کند…………………………………………………………………………..

2-3-5 فرایند XBRL………………………………………………………………………………………………

48

50

2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی…………………………………………………………………….

60

2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری…………………………………………………………….

61

گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

2-4 پژوهشهای برون از کشور ………………………………………………………………………………

64

2-5 پژوهشهای درون کشور………………………………………………………………………………….

67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

71

3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..

71

3-3تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….

72

3-4 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….

73

3-5 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….

74

3-6 جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………

74

3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات………………………………………………………………………………

74

3-8 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………

3-8-1 روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………

3-8-2 پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..

75

75

76

3-10 آماره آزمون…………………………………………………………………………………………………..

77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

80

4-2 اطلاعات جمعیت شناسی……………………………………………………………………………………

81

4-3 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………

4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….

4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1………………………………………………………………………….

4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2…………………………………………………………………………..

4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3……………………………………………………………………………

4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….

87

87

90

93

96

99

مطلب مفید دیگر:  مالی حقوق و دستمزد دسته حسابداری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………….

104

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….

104

5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول………………………………………………… . 5 -2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ……………………………………………………………..

5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2………………………………………………………

5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3………………………………………………………

5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم…………………………………………………..

106

106

107

107

108

5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش …………………………………………………………

109

5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………

110

فهرست نگاره ها

2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت……………………………………………………………………..

29

2-2 مزایا و معایب PDF HTML……………………………………………………………………………………..

40

3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده………………………………………………………….

73

4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»…………………………………………………………………………………………..

81

4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»……………………………………………………………………………………

82

4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»……………………………………………………………………………..

83

4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»……………………………………………………………………………….

84

4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»……………………………………………………………………..

85

4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»………………………………………………………………………….

86

4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری……….

88

4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل……………………………………………

89

4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………………..

.

91

4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1…………………………………………………..

92

4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………….

94

4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2………………………………………………….

95

4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………………………………………

.

97

4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3…………………………………………………

98

4-18 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب……………………………………………………………………………………………………………………………

.

100

4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم……………………………………………..

101

فهرست نمودارها

2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب………………………………………………..

2-2 فرایند كلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی……………………………………………………

30

51

3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0……….

78

4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»…………………………………………………………………………………

81

4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»…………………………………………………………………………..

82

4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»………………………………………………………………………..

83

4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»…………………………………………………………………………

84

4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»………………………………………………………………

85

4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»…………………………………………………………………..

86

4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 df=12………………………………………………………

90

4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 df=8 ……………………………………………………………

93

4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 df=12……………………………………………………

96

4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 df=12……………………………………………………

99

4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 df=12………………………………………………….

102

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مطالب تصادفی


همچنین ببینید

تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟ دسته اقتصاد

تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟ در 26 صفحه word …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *