تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان دسته علوم انسانی

تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 1.456 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان

فهرست :

عنوان صفحه

فصل اول کلیات 2

1- 1 طرح مسأله 2

1- 2 سابقۀ پژوهش 4

1- 3 تعریف واژگان 5

1- 4 مفروض های این پژوهش 11

1- 5 روش تحقیق 13

1- 6 سازمان دهی تحقیق 14

فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 15

2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی 16

2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی 16

2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی 18

2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 21

2- 3 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 23

2- 4 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 24

2- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 24

2- 4- 2 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 25

2- 5 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه 25

2- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 26

2- 5- 2 قوانین و مقررات داخلی ایران 27

2- 5- 3 اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران 27

2- 5- 4 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 29

الف

2- 6 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 30

فصل سوم مهاجرت و بزه کاری 33

3- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی : 33

3- 1- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 35

3- 1- 2 از لحاظ علوم اقتصادی 36

3- 1- 3 از دید علوم سیاسی و امنیتی 37

3- 1- 4 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 39

3- 1- 5 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 40

3- 2 رابطۀ مهاجرت و بزه کاری 46

3- 2- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 48

3- 2- 2 تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم 50

3- 3 موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی 53

3- 4 موجبات بزه کاری زنان افاغنه 54

فصل چهارم روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها 57

4- 1 روش تحقیق و نمونه گیری 57

4- 1- 1 فرضیات تحقیق 58

4- 1- 2 یافته ها 59

4- 2 توصیف یک متغیری 59

4- 2- 1 سن افراد مجرم 60

4- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 61

4- 2- 3 وضعیت تأهل افراد مجرم 62

4- 2- 4 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 63

4- 2- 5 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 64

4- 2- 6 وضعیت اشتغال غیر مجرمین 65

ب

4- 2- 7 تحصیلات افراد مجرم 66

4- 2- 8 تحصیلات افراد غیر مجرم 67

4- 2- 9 نوع جرم ارتکابی 68

4- 2- 10 محل ارتکاب جرم 69

4- 2- 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) 70

4- 2- 12 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 71

4- 2- 13 علت مهاجرت مجرمین افغانی 72

4- 2- 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 73

4- 2- 15 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان 74

4- 2- 16 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان 75

4- 2- 17 محل سکونت والدین افراد مجرم 76

4- 2- 18 محا سکونت والدین افراد غیر مجرم 77

4- 2- 19 میزان درآمد مجرمین افغانی 78

4- 2- 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی 79

4- 3 تحلیل دو متغیری 80

4- 3- 1 فرضیۀ اول 80

4- 3- 2 فرضیۀ دوم 80

4- 3- 3 فرضیۀ سوم 81

4- 3- 4 فرضیۀ چهارم 81

4- 3- 5 فرضیۀ پنجم 81

فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد 84

5- 1 نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر 84

5- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 84

5- 3 طرد نمودن اجباری ، نه 86

5- 4 پیش گیری از بزه کاری 88

5-5 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 90

پ

منابع

1- منابع داخلی 92

2- منابع خارجی و یا ترجمه شده 93

3- جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی 94

فهرست جدول ها 97

فهرست نمودار ها 98

ضمایم

پرسش نامه ها

نامه معرفی به ادارات و سازمان ها