تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران دسته روانشناسی و علوم تربیتی

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 110

حجم فایل: 54 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه ………………………… 13

1-2- بیان مسئله ……………………. 18

1-3- اهمیت ضرورت تحقیق ……………… 21

1-4- اهداف تحقیق …………………… 23

1-5- فرضیات تحقیق ………………….. 23

1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهیم نظری …………………….. 33

2-1-1- تعریف خود ……………………. 33

2-1-2- “خود” در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36

2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن ………… 39

2-1-4- تصویر ذهنی …………………… 43

2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر …. 46

عنوان صفحه

2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان … 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكیل و چگونگی برداشت از خویش 54

2-1-8- تعریف زیبایی………………….. 59

2-1-10- بد شكلی بدنی ………………… 60

فصل سوم: طرح تحقیق

3-1- طرح تحقیق ……………………… 84

3-2- جامعه آماری ……………………. 84

3-3- نمونه و روش نمونه گیری ………….. 84

3-4- ابزارهای تحقیق …………………. 85

3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق . 85

3-6- روش و چگونگی اجرا ………………. 86

3-7- روش آماری ……………………… 87

فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق

الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق ………

ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده

عنوان صفحه

ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق ………………………………..

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق .. 102

5-2- رهنمودهای تحقیق ……………….. 105

5-3- محدودیتهای تحقیق ………………. 106

5-4- پیشنهادات …………………….. 107

منابع فارسی ……………………….. 108

منابع انگلیسی ……………………… 113

ضمائم

چكیده

پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.

نمونه مورد نظر تحقیق كه به روش مقایسه انتخاب شده اند.

ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

1- بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران پرداخته است نمونه مورد نظر تحقیق كه به روش مقایسه انتخاب شده اند ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 115
حجم فایل 62 کیلو بایت

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

چكیده
پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.
نمونه مورد نظر تحقیق كه به روش مقایسه انتخاب شده اند.
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

1- بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.
…..
…..

فهرست مطالب:
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1- مقدمه …………… 13
1-2- بیان مسئله …………. 18
1-3- اهمیت ضرورت تحقیق ……. 21
1-4- اهداف تحقیق ……… 23
1-5- فرضیات تحقیق …………. 23
1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق … 23

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
2-1 مفاهیم نظری ………………. 33
2-1-1- تعریف خود …………. 33
2-1-2- “خود” در دیدگاههای مختلف روان شناختی ….. 36
2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن ……… 39
2-1-4- تصویر ذهنی …….. 43
2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر …… 46
2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان ……. 49
2-1-7- نقش خانواده در تشكیل و چگونگی برداشت از خویش …… 54
2-1-8- تعریف زیبایی…….. 59
2-1-10- بد شكلی بدنی ……… 60

فصل سوم: طرح تحقیق
3-1- طرح تحقیق ………. 84
3-2- جامعه آماری ……. 84
3-3- نمونه و روش نمونه گیری ……… 84
3-4- ابزارهای تحقیق …………….. 85
3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق … 85
3-6- روش و چگونگی اجرا ……… 86
3-7- روش آماری ………. 87

فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق
الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق ……..
ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده ……..
ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق …..

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق …… 102
5-2- رهنمودهای تحقیق ……….. 105
5-3- محدودیتهای تحقیق …. 106
5-4- پیشنهادات …. 107
منابع فارسی ……………………………… 108
منابع انگلیسی ……. 113
ضمائم